اینجا کلاس درس نیست!

  • m.shoresh77@gmail.com
خبری از کلاسای خشک و بی مزه و خسته کننده نیست! کلاس ها به شاد ترین و مفرح ترین حالت ممکن برگزار میشه و برای بحثای کلاسی زمان در نظر گرفته میشه.