برگزاری به صورت پویا

  • m.shoresh77@gmail.com
دوره ی سی اس فیفتی به اصطلاح interactive است. یعنی در تمام فرآیند آموزش خود دانشجویان نیز مشارکت میکنند تا یادگیری به بهترین و عمیق ترین نوع خود انجام شود.