بومی سازی

  • m.shoresh77@gmail.com
استفاده از برخی المان های محلی میتواند باعث ایجاد عمق بیشتر در درک مطلب شود و حس بهتری را به دانشجوی دوره منتقل کند.