اینجا سی اس فیفتی رشته !

  • m.shoresh77@gmail.com
CS50 یا Computer Science 50 دوره مبانی علوم کامپیوتر هاروارد است که برای آشنایی با علوم کامپیوتر و یادگیری هنر برنامه‌نویسی است. این دوره در دو دانشگاه هاروارد و یل تدریس می‌شود و مخاطب آن دانشجویان و دانش آموزانی هستند که علاقه دارند با حوزه علوم‌کامپیوتر آشنا شوند و یا قصد دارند پایه علمی خود را در این زمینه تکمیل و قوی کنند. مدرس این دوره در هاروارد پروفسور David. j. Malan می‌باشد. سی‌اس‌فیفتی اکس به دوره و اتفاقات مربوط به دوره اصلی می‌گویند که خارج از دانشگاه هاروارد و در کشورهای دیگر برگزار می‌شود. برای مثال به دوره ی ما CS50x Rasht می‌گویند.