عکس یادگاری دوره تابستانی ۱۴۰۱

  • m.shoresh77@gmail.com
عکس یادگاری با حاضرین آخرین جلسه حضوری دوره ی سی اس فیفتی رشت که تابستان ۱۴۰۱ برگزار شد.