امکان استخدام یا کارآموزی با مدرک این دوره وجود داره ؟

بله. تعداد زیادی از دانشجویان دوره های گذشته سی اس فیفتی رشت اکنون در این حوزه درآمد دارند و فعال هستند.