پیش نیازهای دوره ی CS50 چیست؟

  • Arshiajannatmakan
این دوره هیچ پیش نیازی ندارد و بیش از هشتاد درصد شرکت کنندگان هیچ دوره ای مرتبط به برنامه نویسی و علوم کامپیوتر را پشت سر نگذاشته اند.