پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟

  • m.shoresh77@gmail.com
این دوره هیچ پیش نیازی ندارد و بیش از هشتاد درصد شرکت کنندگان هیچ دوره ای مرتبط به برنامه نویسی و علوم کامپیوتر را پشت سر نگذاشته اند.