آیا شرکت در این دوره محدودیت سنی دارد ؟

  • m.shoresh77@gmail.com
تقریبا خیر ! از سن 12 سال به بالا مجاز به شرکت در این دوره هستند.